ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Α)   Ορισμός της Ασφάλειας  για Αστική Ευθύνη Ιδιωτών

   Η EUROECONOMY ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος στα Ιωάννινα, με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης, προσφέρει στον ιδιώτη και τον οικογενειάρχη ηρεμία και σιγουριά και τον απαλλάσσει από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον οικογενειακό του προγραμματισμό ένα απρόοπτο ατύχημα. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης που του προσφέρουμε αποζημιώνει άμεσα για τις φθορές που προξένησε τόσο ο ίδιος όσο και μέλη της οικογένειάς του λόγω απροσεξίας.

   Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι η κάλυψη αφενός δεν έχει περιορισμό χώρου και αφετέρου το πολύ μικρό κόστος.

 

Β)   Ορισμός της Ασφάλειας  για Αστική Ευθύνη Επαγγέλματος

   Η EUROECONOMY ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος στα Ιωάννινα, με την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Επαγγέλματος που επιλέγει για τον κάθε Επαγγελματία Εργαζόμενο (Φυσικό Πρόσωπο) ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του ως υπάλληλος σε τρίτο (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) και του προσφέρει ηρεμία και σιγουριά και τον απαλλάσσει από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον οικονομικό του προϋπολογισμό ένα απρόοπτο ατύχημα. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης που του προσφέρουμε αποζημιώνει άμεσα για τις φθορές που προξένησε ο ίδιος κατά την άσκηση του επαγγέλματος του λόγω απροσεξίας.

 

Γ)   Ορισμός της Ασφάλειας  για Αστική Ευθύνη Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων

   Η EUROECONOMY ως Ασφαλιστικός Σύμβουλος στα Ιωάννινα, με την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων, προσφέρει στον κάθε Επαγγελματία (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του έναντι αμοιβής, ηρεμία και σιγουριά και τον απαλλάσσει από την αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον επαγγελματικό του προϋπολογισμό ένα απρόοπτο ατύχημα. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης που του προσφέρουμε αποζημιώνει άμεσα για τις φθορές που προξένησε τόσο ο ίδιος όσο και οι αδειούχοι υπάλληλοι της επιχείρησης του λόγω απροσεξίας.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

I. Αντικείμενο Ασφάλισης

Με το ασφαλιστήριο κατά κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι άλλων προσώπων, σε περίπτωση κατά την οποία λόγω κάποιας πράξης ή/ και παράληψής του έγινε άθελά του (ακουσίως) υπαίτιος να προκληθεί σωματική βλάβη (τραυματισμός ή θάνατος) άλλου προσώπου (Φυσικού) ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου (Φυσικού ή Νομικού). Η οικονομική υποχρέωση του υπαιτίου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προβλέπεται από το Αστικό Δίκαιο (άρθρα 914-938 του Αστικού Κώδικα περί αδικοπραξίας και άλλα νομοθετήματα).

II. Βασικές έννοιες

Στο ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων απαντάται ειδική ορολογία. Μερικές έννοιες δίδονται παρακάτω:

Ασφαλισμένος: είναι το Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο το οποίο ασφαλίζεται για την αστική του ευθύνη έναντι τρίτων - η οποία απορρέει από συγκεκριμένο επάγγελμα, ιδιότητα ή δραστηριότητα, αποτελεί τη βάση του Ασφαλιστηρίου και δηλώνεται κατά τη σύναψη της ασφαλίσεως. Η κάλυψη του Ασφαλιστηρίου παρέχεται μόνο σε σχέση με το επάγγελμα, την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα που αναγράφεται σε αυτό.

Τρίτοι: είναι τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα έναντι των οποίων ο Ασφαλισμένος θα έχει την υποχρέωση προς αποζημίωση σε περίπτωση προκλήσεως σε αυτά σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών, για τις οποίες είναι υπαίτιος. Σύμφωνα με τη συνήθη ασφαλιστική πρακτική, δε θεωρούνται «Τρίτοι» συνοικούντες συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού εξ αίματος και εξ αγχιστείας, τα μέλη της οικογένειας του Ασφαλισμένου, καθώς και τα πρόσωπα που βρίσκονται σε σχέση εργασίας (υπάλληλοι, εργάτες), εργολαβίας, υπερεργολαβίας, μισθώσεως έργου με τον Ασφαλισμένο ή έχουν εταιρική σχέση με αυτόν. Έτσι, σε περίπτωση ατυχήματος ή υλικής ζημιάς στα πρόσωπα αυτά η Ασφαλιστική Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί στο συμβόλαιο και εισπραχθεί ανάλογο ασφάλιστρο.

Σωματικές Βλάβες: είναι οι βλάβες του σώματος ή της υγείας ενός προσώπου ή ο θάνατός του ως αποτέλεσμα κάποιου ατυχήματος, για το οποίο ευθύνεται ο Ασφαλισμένος.

Υλικές ζημιές: είναι η καταστροφή (ολική ή μερική) περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε κάποιο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, σαν αποτέλεσμα ενός ζημιογόνου γεγονότος, για το οποίο ευθύνεται Ασφαλισμένος. Οι Υλικές Ζημιές διακρίνονται σε άμεσα θετικές ή επακόλουθες. Θετικές ζημιές είναι η απώλεια, η καταστροφή (ολική ή μερική) περιουσιακών στοιχείων, ενώ επακόλουθες είναι η απώλεια χρήσεως ή άλλες δαπάνες σαν επακόλουθο θετικής ζημιάς. Αποζημιωτέες είναι οι ζημιές εκείνες οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της περιουσίας του ζημιωθέντος.

Αποζημίωση: είναι τα χρηματικά ποσά τα οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει σε περίπτωση ζημιάς σε τρίτους, για την οποία είναι υπαίτιος, και περιλαμβάνει:

(i) Σε περίπτωση Σωματικών Βλαβών:
Όλα τα ποσά τα οποία ο παθών δαπάνησε εξ ιδίων για την αποκατάσταση των Σωματικών Βλαβών (π.χ. νοσηλεία, φάρμακα, αμοιβές γιατρών κλπ), οι έκτακτες δαπάνες που τυχόν δημιουργήθηκαν από το ατύχημα, καθώς επίσης και το εισόδημα που πραγματικά απώλεσε λόγω της ανικανότητάς του για εργασία εξ αιτίας των Σωματικών Βλαβών. Επίσης περιλαμβάνει το ποσό το οποίο είναι δυνατόν να δικαιούται ο παθών σαν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, εάν οι Σωματικές Βλάβες κατέλειπαν μόνιμη αναπηρία ή δυσμορφία ή απλά και μόνον λόγω σωματικού και ψυχικού άλγους, εφόσον έτσι κριθεί από το δικαστήριο. Εάν οι Σωματικές Βλάβες έχουν σαν αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντος, καταβάλλονται όλα τα ποσά τα οποία ο παθών δαπάνησε εξ ιδίων για νοσηλεία, φάρμακα, αμοιβές γιατρών κλπ -προ της επελεύσεως του θανάτου σαν αποτέλεσμα του ατυχήματος για το οποίο ευθύνεται ο Ασφαλισμένος – τα έξοδα κηδείας του, καθώς επίσης και τα έξοδα συντηρήσεως γενικά προσώπων που είχαν οικονομική εξάρτηση από τον θανόντα (σύζυγος, τέκνα, προστατευόμενα μέλη). Καταβάλλεται επίσης και το ποσό που θα επιδικαστεί σαν χρηματική αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης στους οικείους του θανόντος. Τα ποσά αυτά της αποζημίωσης δεν υπερβαίνουν ποτέ το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

(ii) Σε περίπτωση Υλικών Ζημιών:
Όλα τα ποσά τα οποία ο ζημιωθείς δαπάνησε για την αποκατάσταση των ζημιών, δηλαδή την επαναφορά του βλαβέντος αντικειμένου στην αμέσως προ της ζημίας κατάσταση ή την αποκατάστασή του με άλλο όμοιο. Σε περίπτωση που η αποζημίωση καταβάλλεται για την αποκατάσταση του βλαβέντος αντικειμένου λόγω ολικής καταστροφής, αφαιρείται από την αποζημίωση το ποσό που αντιπροσωπεύει την αξία που έχει το αντικείμενο μετά την καταστροφή του (διασωθέντα). Εάν από την Υλική Ζημιά προκύπτει επακόλουθη ζημιά η οποία μείωσε την περιουσία του ζημιωθέντος, τότε η αποζημίωση θα περιλαμβάνει και τη ζημιά αυτή. Τα ποσά αυτά της αποζημίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν ποτέ το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

Ανώτατα όρια Ευθύνης: είναι τα χρηματικά ποσά που κατά τη σύναψη της ασφαλίσεως συμφωνείται ότι θα αποτελούν τα ανώτατα όρια ευθύνης των Ασφαλιστών για αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.

Αφαιρετέα Απαλλαγή: είναι το χρηματικό ποσό που συμφωνείται κατά τη σύναψη της ασφαλίσεως ότι θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ασφαλισμένο κι ισχύει συνήθως για τις Υλικές ζημιές. Το ποσό της απαλλαγής αφαιρείται από το συνολικό ποσό κάθε ζημιάς και η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά. Εάν φυσικά το ποσό της ζημιάς δεν υπερβαίνει το πόσο της απαλλαγής, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση της Εταιρίας για αποζημίωση.

III. Βασικές εξαιρέσεις

Βασικές εξαιρέσεις των Ασφαλιστηρίων Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων αποτελούν:

(α) Οι ακόλουθες περιπτώσεις ευθύνης του Ασφαλισμένου, οι οποίες δεν καλύπτονται:

1. Η Ευθύνη Εργοδότη
Από αυτήν απορρέουν ορισμένες υποχρεώσεις του Εργοδότη έναντι του προσωπικού του (εργάτες, υπάλληλοι μόνιμοι ή έκτακτοι) σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία ή εξ αφορμής αυτής, όπως η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της ημερήσιας αποζημίωσης του ΙΚΑ και του ημερομισθίου του εργαζομένου (657-58 Α.Κ.).

2. Η Ευθύνη εκ Συμβάσεως
Από αυτήν απορρέουν υποχρεώσεις σε σχέση με την τήρηση προθεσμιών για την εκτέλεση παραγγελιών ή την προσφορά υπηρεσιών κλπ. Γενικά, η μη τήρηση των όρων μιας σύμβασης είναι δυνατόν να έχει σαν συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών ή την πρόκληση οικονομικών ζημιών.

3. Ευθύνη Προϊόντος

4. Η Επαγγελματική Ευθύνη

5. Η Ευθύνη από την ιδιοκτησία και τη χρήση αυτοκινούμενων, πλωτών μέσων ή αεροσκαφών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Ευθύνη Εργοδότη, η Ευθύνη Προϊόντος και η Επαγγελματική Ευθύνη αποτελούν αντικείμενα ασφαλίσεως με ιδιαίτερους όρους και ειδικές τιμολογήσεις.

(β) Οι ακόλουθες περιπτώσεις ζημιών, οι οποίες επίσης δεν καλύπτονται:

1. Ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε τρίτους, αλλά βρίσκονται υπό τη φύλαξη, τον έλεγχο, την κατοχή ή τη χρήση του Ασφαλισμένου

2. Ζημιές που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως επίσης σε πολεμικά ή πολιτικά γεγονότα (πόλεμοι, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες κα)

3. Ζημιές που οφείλονται σε πυρηνική ενέργεια

4. Ζημιές (απώλειες) που οφείλονται σε κλοπή

5. Ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη

6. Ζημιές από Μόλυνση – Ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου

7. Αμιγώς οικονομικές απώλειες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις οι κίνδυνοι των παραγράφων (1), (4), (5) και (6) είναι δυνατόν να καλυφθούν υπό προϋποθέσεις και έναντι πρόσθετων ασφαλίστρων.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην Ελληνική Αγορά η πρακτική ως προς τα όρια ευθύνης είναι η εξής:

Συνήθως η ευθύνη των Ασφαλιστών εκφράζεται με ένα ιδιαίτερο όριο ευθύνης για Σωματικές Βλάβες ενός ατόμου, με ένα ιδιαίτερο όριο ευθύνης για Σωματικές Βλάβες περισσότερων του ενός ατόμων σε περίπτωση Ομαδικού Ατυχήματος - το οποίο είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο του ατομικού ορίου -, με ένα ιδιαίτερο όριο ευθύνης για Υλικές ζημιές Τρίτων ανεξαρτήτως του αριθμού των ζημιωθέντων από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός και, τέλος, με ένα αθροιστικό όριο ευθύνης για όλη την περίοδο της ασφαλίσεως, το οποίο συνήθως είναι διπλάσιο των ορίων που ενεργοποιούνται για ένα ατύχημα. Αρκετά συχνά, όμως, απαντώνται δυο όρια ευθύνης. Ένα όριο ανά γεγονός ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων και/ ή ζημιωθέντων και ένα αθροιστικό όριο για όλη την περίοδο ασφαλίσεως.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Η ανάληψη της ασφαλίσεως από τους Ασφαλιστές γίνεται συνήθως με τον όρο της αφαιρετέας απαλλαγής κάποιου ποσού από κάθε ζημιογόνο γεγονός. Η απαλλαγή αφ’ ενός μεν αυξάνει την αίσθηση ευθύνης του Ασφαλισμένου, αφ’ ετέρου δε απαλλάσσει την Εταιρεία από μικρά ποσά αποζημιώσεων. Το ποσό της απαλλαγής συμφωνείται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και αφορά τις υλικές ζημίες κατά κανόνα. Το ύψος της απαλλαγής επηρεάζει το ύψος του ασφαλίστρου.
Η Εταιρεία καταβάλλει αποζημίωση, εφόσον βεβαίως ευθύνεται, μόνον εάν το ποσό της αποζημιώσεως υπερβαίνει το ποσό της απαλλαγής και το ύψος της είναι το ποσό της διαφοράς μετά την αφαίρεση της απαλλαγής.

ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 914 Α.Κ. ευθύνη για αποζημίωση γεννιέται μόνον από αδίκημα, δηλαδή από άδικη και υπαίτια πράξη (πταίσμα), ενώ εάν λείπει η υπαιτιότητα δεν γεννιέται η υποχρέωση για αποζημίωση (αδικοπραξία). Η ευθύνη αυτή ονομάζεται Υποκειμενική Ευθύνη. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες γεννιέται νόμιμη υποχρέωση για αποζημίωση χωρίς ύπαρξη υπαιτιότητας. (Αστικός Κώδικας, διάφοροι Νόμοι). Στις περιπτώσεις που ο Νόμος επιβάλλει ευθύνη - άρα υποχρέωση - για αποζημίωση χωρίς την ύπαρξη πταίσματος, η ευθύνη αυτή ονομάζεται Αντικειμενική Ευθύνη.

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση ως:
Αστική Ευθύνη Οδοντιάτρων - Generali ΝΕΟ
437,09€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 437,09€
Αστική Ευθύνη Οδοντιάτρων - Interamerican ΝΕΟ
209,44€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 209,44€
Αστική Ευθύνη Ουρολόγων Ιατρών - Generali ΝΕΟ
803,06€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 803,06€
Αστική Ευθύνη Ουρολόγων Ιατρών - Interamerican ΝΕΟ
180,00€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 180,00€
Αστική Ευθύνη Οφθαλμιάτρων - Generali ΝΕΟ
803,06€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 803,06€
Αστική Ευθύνη Οφθαλμιάτρων - Interamerican ΝΕΟ
180,00€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 180,00€
Αστική Ευθύνη Χειρούργων Ιατρών - Generali ΝΕΟ
803,06€ - Συνολικό Κόστος Ασφάλισης: 803,06€